De School

Basisschool Leer Unit is een innovatieve, algemeen bijzondere school die de kinderen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch besef klaar willen stomen voor de maatschappij en ontwikkelkansen wil bieden waardoor zij creatief leren denken en handelen.

Follow Us
 

VOOR OUDERS

Ouderbetrokkenheid

Als basisschool Leerunit zijn wij ons bewust van het feit dat de relatie met de ouders heel essentieel is voor het schoolsucces van onze kinderen. Leerling succes vraagt om samenwerking met de ouders die zowel educatief als pedagogisch betrokken zijn.  School en ouders zijn samen verantwoordelijk van de schoolontwikkeling van onze kinderen. Wij verwachten van de ouders dat zij op alle niveaus betrokken blijven; voor een positieve thuissituatie, actieve deelname bij de schoolactiviteiten…  
We zijn betrokken om de betrokkenheid van onze kinderen te vergroten en te stimuleren door de kernwaarden van de basisschool Leerunit te verwezenlijken.

Inschrijfprocedure 2022-2023

Wanneer een kind 4 jaar wordt moet het kind naar de basisschool. Voor de aanmelding en inschrijving is een procedure. Hieronder leggen we in drie stappen uit hoe het inschrijfprocedure verloopt. De zelfde procedure geldt het ook voor de kinderen die van andere basisschool komen.  

1

Aanmelden

Aanmelding voor de basisschool Leer Unit kan alleen met het aanmeldformulier van de school. De ouders vullen het formulier volledig in, ondertekenen het aanmeldformulier en leveren het in bij de school. De ouders worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de directie van de school. Dit is tevens een kennismakingsgesprek.  

2

Plaatsing

De school verwerkt elke aanmelding in een centraal registratiesysteem dat hiervoor bestemd is Er wordt verder informatie opgevraagd bij de voorschool/KDV en basisscholen. Daarna start de plaatsing. Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, krijgt het kind zeker een plaats. Is er op dat moment niet voldoende plaats, dan wordt het kind op de wachtlijst gezet.  

3

Inschrijven

Na het kennismakingsgesprek ontvangen de ouders binnen een schoolweek een bewijs van de definitieve inschrijving*. Ouders ontvangen een brief waarin vermeld staat wanneer hun kind kan starten op school. In sommige situaties kan de inschrijfperiode met 2 weken worden verlengd als de school extra informatie nodig heeft.

*Definitieve inschrijving vindt plaats als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

  1. Het kind heeft de leeftijd van 4 jaar bereikt. 
  2. De inschrijfgegevens zijn actueel en vallen binnen de plaatsingscriteria op het moment dat de leerling de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. 
  3. Alle gegevens betreffende het kind en de ouders zijn ingevuld (onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen) en de ouders/verzorgers het formulier hebben ondertekend. 
  4. Het dossier: overdrachtsformulieren van de peuterspeelzaal of onderwijskundig rapport van de huidige basisschool/instelling en alle andere relevante gegevens zijn afgegeven bij de directie.
  5. De ouders een bevestiging hebben ontvangen dat de leerling geplaatst kan worden. 

Speerpunten

01

Kernwaarden kennis, ethiek, verantwoordelijkheid en creativiteit zijn geïntegreerd in het onderwijs.

03

aandacht wordt besteed aan het kind in zijn geheel.

05

de nieuwste leermethoden en -mogelijkheden gebruikt worden.

02

de voortang van uw kind niet alleen tijdens rapportgesprekken bekend wordt, maar op elk gewenst moment gevolgd kan worden.

04

Elk kind zijn/haareigen leerproces kan doorlopen.

06

ouderbetrokkenheid en transparante organisatie niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk tastbaar en zichtbaar;

01

Kernwaarden kennis, ethiek, verantwoordelijkheid en creativiteit zijn geïntegreerd in het onderwijs.

02

de voortang van uw kind niet alleen tijdens rapportgesprekken bekend wordt, maar op elk gewenst moment gevolgd kan worden.

03

aandacht wordt besteed aan het kind in zijn geheel.

04

Elk kind zijn/haareigen leerproces kan doorlopen.

05

de nieuwste leermethoden en -mogelijkheden gebruikt worden.

06

ouderbetrokkenheid en transparante organisatie niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk tastbaar en zichtbaar;

Schooltijden

De schooltijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen alsvolgt:

Maandag t/m donderdag: van 08.30 uur tot 15.00 uur
Vrijdag: van 8.30 uur tot 12.00 uur