Basisschool Leer Unit kenmerkt zich door haar onderwijsconcept Unitonderwijs. Op deze school is  geen sprake van klassen, maar van “units” waar kinderen van diverse leeftijdscategorieën gepersonaliseerd en flexibel onderwijs krijgen. Dit is een innovatieve vorm van onderwijs waarbij het kind centraal staat en de ruimte krijgt om op eigen tempo alle leerdoelen te behalen. Op onze school zullen wij de volgende kernwaarden hanteren: kennis (ontwikkeling en bewustwording), ethiek (integriteit), verantwoordelijkheid en creativiteit.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Binnen het onderwijs vinden wij belangrijk dat een aantal elementen geïntegreerd zijn, zoals:

 • Onderwijs op maat (gepersonaliseerd), geen “beperkingen” met klassen;
 • Plezier voor het kind, de ouders en de leerkracht;
 • Kinderen dienen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en keuzevrijheid te krijgen in dag- en weekindeling;
 • Bewegend- (geen vaste standplaats) en spelenderwijs leren;
 • Kinderen kunnen op eigen tempo leren met voor hen duidelijke leerdoelen;
 • Betekenisvol leren en brede ontwikkeling waarbij de kinderen inzien waarom zij leren, hoe zij dit kunnen toepassen en verbanden kunnen leggen met wat zij hebben geleerd.
 • Talentontwikkeling op gebied van kunst, muziek en cultuur.
 • Kinderen moeten vaardigheden leren die passen in de maatschappij en de toekomst

Op basis van deze uitgangspunten kwamen wij tot de conclusie dat unitonderwijs het concept is wat hier het best bij past. Op basis hiervan hebben wij onze plannen, doelen en visie geformuleerd.

Waarom Unitonderwijs?

Unitonderwijs betekent voor ons gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Wij streven ernaar dat het onderwijs leerlinggestuurd is en dat kinderen naast het leren van de basiskennis, zich breder ontwikkelen. Hiermee wordt het onderwijsniveau aangepast aan het kind op basis van tempo en behoefte van het kind. Hierbij ontwikkelt ons onderwijsteam samen met het kind de zogenaamde leerroutes en maken wij het kind medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. Uiteindelijk zorgen wij gezamenlijk ervoor dat alle kerndoelen worden behaald. De voordelen van deze aanpak op een rij:

 • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hierdoor kan er rekening worden gehouden met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Kinderen met verschillende leeftijden, talenten en vaardigheden werken samen. Op deze manier kunnen zij veel van elkaar leren.
 • Het kind is bewust van de leerdoelen en wordt verantwoordelijk voor eigen leerproces.
 • Het kind heeft meer plezier omdat er geen sprake is van beperkingen binnen een klas of hij/zij wordt niet “geforceerd” om sneller/trager te werken.
 • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.
 • Binnen elke unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor een specifiek vak. Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof beter aanbieden en zijn ze in staat op de beste manier in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen.
 • Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind die bijvoorbeeld meer of sneller wil/kan leren.
 • Met het aanleren van diverse belangrijke vaardigheden worden de kinderen klaargestoomd voor de maatschappij en de toekomst. De vaardigheden die cruciaal zijn om binnen de maatschappij goed te kunnen functioneren (bijvoorbeeld uitoefenen van een beroep).

De overige speerpunten van onze school

Verder hebben wij de volgende speerpunten:

 • Kinderen worden niet alleen beoordeeld op toetsresultaten, maar zij worden continu gemonitord en zij krijgen tijdig ondersteuning waar nodig.
 • Positieve en stimulerende benadering van kinderen.
 • Niet de leerkracht, maar een onderwijsteam van een aantal personen is verantwoordelijk voor een unit van 60 leerlingen. Instructies worden in kleine groepen van circa 15 leerlingen gegeven.
 • Kinderen leren en werken samen (in teams) en leren van elkaar.
 • Ouderbetrokkenheid op basis van educatief partnerschap en transparante organisatie.
 • Engels vanaf de eerste unit (4 jaar).

Formatief evalueren

Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. Feedback geven en krijgen is een essentieel onderdeel van succesvolle formatieve evaluatie. Door middel van formatief evalueren en continue monitoring willen we het aantal toetsmomenten terugbrengen.

Muziek en Kunst